Content Section
California Man Shoots Four, Kills Two Ringo H.W. Chiu / AP Photo