Nina Khrushcheva

Nina Khrushcheva is professor of international affairs at New School University in New York City.