Fur Fury

Kim Kardashian's Flour Bomb and More PETA Ambushes (Photos)

From Kim Kardashian to Anna Wintour to Jennifer Lopez, see celebs PETA has attacked over the years.