CJ Ciaramellaa staff writer at the Washington Free Beacon.