Kaimipono Wenger teaches at Thomas Jefferson School of Law in San Diego, California.